Expertise

Arbeidsrecht

Voor alle aan arbeid/personeel gerelateerde juridische vragen kunt u bij mij terecht: van ondersteuning bij fusie en overname trajecten, bestuursaangelegenheden, medezeggenschapstrajecten, reorganisaties en cao-aangelegenheden tot de meer dagelijkse arbeidsrechtelijke vraagstukken (zoals ontslag, ziekte, concurrentiebedingen). Ook ben ik betrokken geweest bij vraagstukken op het gebied van beloningsbeleid wet- en regelgeving in de financiële sector, de Wet normering topinkomens, de Wet arbeid vreemdelingen en het ambtenarenrecht. In veel gevallen hadden mijn zaken een internationaal karakter of waren strategisch van aard.

Pensioenrecht

De afgelopen jaren heb ik tevens expertise in het Pensioenrecht opgebouwd. Ik ben betrokken geweest bij fusie en overname trajecten. Daarnaast heb ik pensioenfondsen, werkgevers, ondernemingsraden en werknemers geadviseerd in onder andere aansluitingsvraagstukken, trajecten met betrekking tot het wijzigen van pensioenregelingen en individuele deelnemersaangelegenheden.

Registratie Orde van Advocaten

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van Advocaten heb ik als rechtsgebied Arbeidsrecht (incl. Pensioenrecht) geregistreerd. Op grond van deze registratie ben ik verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op het rechtsgebied.